REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DAARS.PL

Spis treści:

I. Postanowienia ogólne

II. Składanie zamówień

III. Cena i płatności

IV. Realizacja zamówień

V. Odpowiedzialność; warunki reklamacji

VI. Polityka prywatności

VII. Postanowienia końcowe
I. Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy o nazwie Daars.pl, dostępny pod adresem internetowym https://daars.pl/, w dalszej treści określany jako „Sklep”, prowadzony jest przez spółkę „Daars Spółka cywilna” z siedzibą przy, ul. pl. Nowy Rynek 7, 62-002 Suchy Las , NIP 972-129-08-43, REGON 380358483, w dalszej treści określaną jako „Sprzedawca”.

2. Przedmiotem sprzedaży w Sklepie są sprzęt audio, sprzęt wideo, sprzęt fotograficzny oraz akcesoria, w dalszej treści określane jako „Towar” lub „Towary”.

3. Do składania zamówień i kupowania Towarów w Sklepie upoważnione są wyłącznie osoby prawne lub inne podmioty prowadzące działalność gospodarczą, w dalszej treści określane jako „Klient” lub „Klienci”. W celu uniknięcia wątpliwości Sprzedawca oświadcza, że nie prowadzi sprzedaży na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej (konsumentów).

4. Towary są sprzedawane i dostarczane na terytorium Polski. Sprzedaż lub dostarczenie Towarów poza terytorium Polski wymaga indywidualnego uzgodnienia Klienta i Sprzedawcy.

5. Godzinami roboczymi obowiązującymi Sprzedawcę są godziny od 9.00 do 17.00 od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

6. Złożenie zamówienia w Sklepie przez Klienta oznacza dobrowolną akceptację postanowień niniejszego regulaminu. W przypadku niedotrzymania postanowień niniejszego regulaminu, Sprzedawca jest uprawniony do anulowania złożonego zamówienia bez jakichkolwiek konsekwencji.

7. Zawartość Sklepu (Towar z podaną ceną) nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu przepisu art. 71 Kodeksu cywilnego. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza ofertę Klienta, która wymaga akceptacji Sprzedawcy.

8. Klient oświadcza, że zakup dokonywany jest w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i ma charakter zawodowy.

9. Klienta oświadcza, że wyraża zgodę na przekazywanie niezbędnych danych osobowych, w tym adres e-mail oraz informacji o dokonanym zakupie w Sklepie, spółce Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182 oraz ich przetwarzanie przez Ceneo.

II. Składanie zamówień

1. Klient składa zamówienie poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zamówienia, dostępnego na stronie internetowej Sklepu. Wypełnione muszą zostać wszystkie pola formularza zamówienia, oznaczone jako obowiązkowe.

2. Klient może dokonać rejestracji w Sklepie podając swój login i hasło. Login musi różnić się od loginów innych Klientów, którzy dokonali już rejestracji w Sklepie. Rejestracja skutkuje zachowaniem danych Klienta, które mogą być wykorzystane przy kolejnych transakcjach w Sklepie.

3. W celu dokonania zamówienia niezbędny jest komputer z dostępem do Internetu, posiadający zainstalowaną przeglądarkę stron internetowych w wersji graficznej.

4. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę.

5. Sprzedawca w terminie do 2 dni roboczych potwierdza pocztą elektroniczną, na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej, przyjęcie do realizacji zamówienia złożonego przez Klienta i zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

6. Sprzedawca oświadcza, że zdjęcia Towarów opublikowane na stronie internetowej Sklepu mają charakter wyłącznie informacyjny, a poszczególne Towary nie zawsze stanowią dokładne odzwierciedlenie wyglądu (w tym kolorystyki) uwidocznionego na zdjęciu. Za wiążący należy uznawać opis zawarty przy Towarze na stronie internetowej Sklepu.

7. Sprzedawca oświadcza, że opis Towarów sporządzany jest w oparciu o dane i informacje uzyskane od ich producentów i autoryzowanych dystrybutorów. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w danych i informacjach pochodzących od producentów lub autoryzowanych dystrybutorów Towarów.

III. Cena i płatności

1. Cena za Towar jest oznaczona na stronie internetowej Sklepu, odrębnie dla każdego Towaru. Dodatkowo cena za Towary jest wyświetlana przy dokonywaniu przez Klienta akceptacji zamówienia. W przypadku rozbieżności w cenach, wiążąca jest cena wyświetlana przy dokonywaniu przez Klienta akceptacji zamówienia.

2. Ceny zamieszczone w ofercie Sklepu internetowego zawierają podatek VAT, nie uwzględniają kosztów transportu Towaru do Klienta.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen (np. w sytuacji zmiany kursu walutowego, zmiany przepisów podatkowych czy zmiany cen przez producenta). W takich przypadkach Sprzedawca zobowiązuje się do poinformowania niezwłocznie Klienta o zaistniałej sytuacji. W razie braku akceptacji nowej ceny, zamówienie na określony produkt nie będzie realizowane, a umowa uznana jest za niezawartą.

4. Klient ma możliwość dokonania wyboru sposobu płatności spośród następujących:

a. przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy (przedpłata),

b. płatność za pobraniem lub gotówką przy odbiorze Towaru– wyłącznie po indywidualnym uzgodnieniu takiej formy płatności ze Sprzedawcą.

c. płatność poprzez pośrednika Przelewy24

d. poprzez finansowanie firmy zewnętrznej Grenke

e. poprzez finansowanie firmy zewnętrznej Comfino

5. Klient dokonuje wyboru formy płatności przy składaniu zamówienia na Towar.

6. Klient dokonuje płatności ceny Towaru powiększonej o koszty przesyłki Towaru do Klienta wynikające z niniejszego regulaminu.

7. Płatności w formie przedpłaty należy dokonywać na rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony w banku PKO BP numer rachunku 36 1020 4027 0000 1302 1463 1503 , w terminie 7 dni od złożenia zamówienia. W tytule płatności należy umieścić numer zamówienia. W przypadku braku płatności w powyższym terminie Sprzedawca ma prawo anulować zamówienie i odstąpić od zawartej umowy sprzedaży.

8. Do każdego zamówienia wystawiany jest dowód sprzedaży w postaci faktury VAT.

IV. Realizacja zamówienia.

1. Czas realizacji zamówienia jest uzależniony od zamówionego Towaru i wynosi od 2 dni roboczych do 4 tygodni od dnia:

a. złożenia zamówienia przez Klienta (w przypadku uzgodnienia formy płatności za pobraniem, przy odbiorze Towaru),

b. zaksięgowania pełnej płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy (w przypadku wyboru płatności przelewem w formie przedpłaty).

O ostatecznym czasie realizacji zamówienia Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę pocztą elektroniczną.

2. Za datę realizacji zamówienia uznaje się datę wydania przesyłki zawierającej Towar u wybranego przez Klienta dostawcy. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za czas dostarczenia Towaru przez danego dostawcę (art. 544 Kodeksu cywilnego).

3. Termin realizacji zamówienia może zostać wydłużony o dodatkowe 90 dni roboczych w przypadku wyczerpania zapasów Towaru objętego zamówieniem lub wystąpienia innych okoliczności nie zawinionych przez Sprzedawcę. Klient zostanie poinformowany o przedłużeniu czasu realizacji zamówienia. Klient ma wówczas prawo w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji do anulowania zamówienia. Brak anulowania zamówienia uznane zostaje za zgodę na wydłużenie terminu czasu realizacji zamówienia.

4. Klient ma możliwość dokonania odbioru osobistego z siedziby Sprzedawcy wskazanej w punkcie VII ust. 6 niniejszego regulaminu lub wyboru dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej wybranej przez Sprzedawcę. Koszty przesyłki zamówionych Towarów zostaną przedstawiane Kupującemu najpóźniej przy potwierdzeniu zamówienia przez Sprzedającego. Kupujący uiszcza na rzecz Sprzedawcy wskazane koszty przesyłki wraz z ceną za Towar:

a. firma kurierska InPost

5. Koszty przesyłki Towaru są zgodne z cennikiem firmy kurierskiej InPost i wynoszą:

do 1000 PLN powyżej 1000 PLN większa waga / duży gabaryt
Przedpłata 20 PLN darmowa ustalane indywidualnie
Pobranie 20 PLN darmowa ustalane indywidualnie

6. Koszty przesyłki są doliczane do ceny Towaru, zgodnie z wyborem dostawcy i formy płatności przez Klienta.

V. Odpowiedzialność; warunki reklamacji

1. Sprzedawca nie odpowiada za wybór Towaru przez Klienta i zgodność Towaru z oczekiwaniami Klienta.

2. Towar będzie odpowiednio opakowany, stosownie do charakteru i właściwości Towaru.

3. Sprzedawca nie odpowiada za uszkodzenia i ubytki Towaru, które nastąpiły podczas transportu Towaru do Klienta (od momentu wydania Towaru wybranemu przez Klienta dostawcy do momentu odbioru przesyłki przez Klienta od tego dostawcy). Klient powinien dokonać wszelkich starań w celu sprawdzenia Towaru przy odbiorze, a w razie wystąpienia ubytków lub uszkodzeń Towaru, sporządzić protokół uszkodzenia (lub inny rodzaj dokumentu wymagany przez firmę przewozową) w obecności dostawcy. Taki dokument stanowi podstawę reklamacji zgłaszanej przez Klienta bezpośrednio do danego dostawcy.

4. Sprzedawca zobowiązuje się, że sprzedawany Towar będzie zgodny z umową i będzie spełniał wynikające z obowiązujących przepisów prawa wymagania w zakresie dopuszczenia Towaru do obrotu. W szczególności Towar będzie odpowiadał Polskim Normom lub normom zharmonizowanym, w przypadku gdy normy takie zostaną dla Towaru wydane stosownie do obowiązujących przepisów prawa.

5. Sprzedawca oświadcza, że Towar objęty jest gwarancją producenta Towaru, zgodnie z odrębnymi warunkami gwarancji wydanymi przez producenta Towaru. W przypadku, gdy producent Towaru udziela gwarancji i wystawia kartę gwarancyjną, wówczas Sprzedawca wyda Klientowi wraz z Towarem kartę gwarancyjną wystawioną przez producenta Towaru lub prześle kartę gwarancyjną w formie elektronicznej na wskazany przez Kupującego adres poczty elektronicznej. Sprzedawca oświadcza, że nie jest stroną stosunku prawnego gwarancji, który łączy Klienta z Producentem towaru. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji.

6. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa całkowita odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu zawartej umowy sprzedaży jest ograniczona do łącznej kwoty zapłaconej przez Klienta z tytułu danej umowy (wliczając koszty transportu). Sprzedawca nie odpowiada za szkody pośrednie ani za utracone korzyści.

7. W stosunkach między przedsiębiorcami Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi zostaje w całości wyłączona.

VI. Polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych Klientów sklepu daars.pl jest firma DAARS S.C., wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem 62-002 Suchy Las, ul. Plac Nowy Rynek 7 i identyfikującą się numerem NIP 9721290843 będący Sprzedającym w rozumieniu niniejszego Regulaminu.

2. Niniejsza Polityka Prywatności opisuje sposób, w jaki Administrator przetwarza dane osobowe. W niniejszej Polityce Prywatności pojęcie „dane osobowe” oznacza informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

3. Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień i wykonania zawieranych umów sprzedaży, wysyłki zamówionego towaru, możliwości finansowania zakupu przez firmy zewnętrzne, a także - w przypadku Klientów rejestrujących się w Sklepie internetowym – w celu zakładania i obsługi kont. Dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu komunikacji z Klientem lub innym użytkownikiem (np. w sytuacji złożenia reklamacji, nadsyłanych zapytań itp.).

4. Podczas rejestracji konta w Sklepie internetowym gromadzone są następujące dane: adres e-mail,imię i nazwisko, hasło. Ze względu na właściwość świadczonych usług, Klient może ponadto do swojego konta dobrowolnie wprowadzić następujące dane: firma, adres, kod pocztowy, miasto, kraj, numer telefonu, numer NIP, dodatkowe informacje, alias. Ponadto, serwis Sklepu internetowego automatycznie gromadzi adres IP komputerów osób korzystających ze Sklepu internetowego.

5. Dane Klientów nie są publicznie udostępniane na stronie Sklepu internetowego. Osobom zatrudnionym przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych nadane zostały upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz osoby te zostały zapoznane z przepisami o ochronie danych osobowych, oraz odpowiedzialnością za ich nie przestrzeganie, zobowiązały się do ich przestrzegania oraz do bezterminowego zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych i sposobów ich zabezpieczenia.

Dane osobowe Klientów są przechowywane oraz przetwarzane przez Sprzedającego w celu:
-świadczenia usługi konta w Sklepie internetowym;
-realizacji zamówienia;
-dostarczenia przesyłki;
-kontaktu z Klientem;
-płatności;
-finansowania zakupu przez firmy zewnętrzne. 

6. Dane osobowe Klientów mogą być także przetwarzane przez Sprzedawcę w celach marketingowych, za ich odrębną zgodą, w szczególności w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego (Newsletter). Zgoda na uczestnictwo w Newsletterze może być w każdej chwili anulowana poprzez wysłanie wiadomości e-mail z wolą o usunięciu z bazy mailingowej na adres sklep@daars.pl.

Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1, 3 i 5 ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 t.j. ). Dane osobowe przetwarzane są przez okres konieczny do prawidłowej realizacji umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Sprzedającym a Klientem, a w przypadku przetwarzania danych na cele świadczenia usługi konta w Sklepie internetowym - przez okres prowadzenia konta na rzecz Klienta, aż do momentu likwidacji konta na żądanie Klienta.

7. Klienci, których dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedającego, mają prawo do:
- dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
- przenoszenia danych osobowych;
- cofnięcia zgody na przetwarzanie; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; wniosek należy kierować na adres siedziby Sprzedającego lub na adres mailowy: sklep@daars.pl
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Sprzedający nie udostępnia danych osobowych Klientów sklepu internetowego bez ich uprzedniej zgody podmiotom trzecim. Dane osobowe Klientów mogą być jednak udostępniane podmiotom świadczącym usługi powiązane z transakcją sprzedaży Towaru, w celu wykonania tych usług: w przypadku zakupu przez Klienta w Sklepie internetowym Towaru z opcją dostawy przesyłką kurierską, Administrator udostępnia dane osobowe Klienta, niezbędne dla celów doręczenia przesyłki wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora; w przypadku wysłania drogą elektroniczną ankiet badających satysfakcję klienta z dokonanych zakupów w Sklepie internetowym w ramach programu "Zaufane Opinie", Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta niezbędne dla celów realizacji badania spółce Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182; w przypadku zakupu przez Klienta w Sklepie internetowym Towaru z opcją płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta niezbędne dla celów realizacji płatności, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym; w przypadku finansowania zakupu poprzez opcję leasingu lub rat, Administrator udostępnia dane osobowe zewnętrznej firmie zajmującej się finansowaniem płatności. Podmioty trzecie, które są Administratorowi potrzebne do realizacji umowy, a którym powierza dane osobowe, przestrzegają rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych.

9. Pliki Cookies (z ang. ciasteczka) to niewielkie informacje, składające się z szeregu liter i cyfr, wysyłane przez serwis Sklepu internetowego i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego Klient korzysta podczas przeglądania stron internetowych. W plikach tych znajdują się różne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, np. tych wymagających autoryzacji – m.in. podczas logowania do konta pocztowego czy Sklepu internetowego (dalej jako „Pliki Cookies”).

10. Pliki Cookies umożliwiają m.in. zapamiętanie preferencji Klientów i personalizowanie stron internetowych w zakresie wyświetlanych treści oraz dopasowania reklam. Administrator wykorzystuje Pliki Cookies w następujących celach:
- identyfikacji i oznaczenia Klientów, jako zalogowanych w Sklepie internetowym;
- zapamiętywania Towarów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;
- zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego;
- oceny realnego zainteresowania Sklepem internetowym,
- lepszego poznania oczekiwań i preferencji Klientów,
- poznania sposobu, w jaki Klienci korzystają ze Sklepu internetowego,
- stałego udoskonalania serwisu Sklepu internetowego i dostosowywania go do potrzeb Klientów.

11. Dane osobowe gromadzone przy użyciu Plików Cookies mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz Klientów, czyli np. zapamiętania logowania do serwisu czy zapamiętania Towarów dodanych do koszyka w Sklepie internetowym. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

12. Klient ma możliwość określenia warunków korzystania z Plików Cookies za pomocą ustawień przeglądarki internetowej, z której korzysta, w tym może ograniczyć lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania Plików Cookies. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących Plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej. W przypadku najpopularniejszych przeglądarek:
- Internet Explorer – w menu „Narzędzia” należy wybrać „Opcje internetowe”, a następnie zakładkę „Prywatność”;
- Mozilla Firefox - w menu „Narzędzia” należy wybrać „Opcje”, a następnie zakładkę „Prywatność”;
- Opera - w menu (lewy górny róg strony startowej pod literą O) należy wybrać „Ustawienia”, a następnie zakładkę „Zarządzaj ciasteczkami”; można też wybrać „Wyczyść historię przeglądania” w celu skasowania już ustawionych Plików Cookie;
- Google Chrome - w menu (prawy górny róg strony startowej pod trzema kreseczkami) należy wybrać „Ustawienia”, a następnie zakładkę „Prywatność”;
- Apple Safari - w menu „Safari” należy wybrać „Preferencje”, a następnie zakładkę „Prywatność”.

13. Klient może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania Plików Cookies. Wyłączenie możliwości zapisywania Plików Cookies może ograniczyć lub wyłączyć funkcjonalność Sklepu Internetowego, w tym możliwość dokonywania zamówień w Sklepie internetowym.

14. Jeżeli Klient podejmuje decyzję o dalszym korzystaniu ze Sklepu internetowego bez zmiany ustawień przeglądarki, wyraża zgodę na zapisywanie Plików Cookies na urządzeniu końcowym, którego używa i wykorzystywanie ich przez Sprzedawcę.

15. Sprzedawca może przetwarzać również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze Sklepu internetowego (tzw. logi – adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Sklepu internetowego. Logi nie są ujawniane osobom trzecim.

16. Sprzedawca oświadcza, że przetwarza dane osobowe zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).


We wszystkich kwestiach związany z ochroną danych osobowych należy się kontaktować z Administratorem pod nr telefonu 61 650 14 84 lub 509 004 389, lub przez wiadomość e-mail na adres sklep@daars.pl

VII. Postanowienia końcowe

1.Sprzedawca ma prawo dokonać zmiany niniejszego regulaminu oraz zmiany cen Towarów w każdym czasie, poprzez opublikowanie zmian na niniejszej stronie. Sprzedawca nie ma obowiązku indywidualnego informowania Klientów (w tym również Klientów zarejestrowanych, którzy posiadają login) o zmianach niniejszego regulaminu. Zmiany regulaminu dotyczą wszelkich zamówień, które zostały złożone po wprowadzeniu zmiany. Do zamówień w trakcie realizacji stosuje się postanowienia dotychczasowe regulaminu.

2. Wszelkie spory wynikające z transakcji w Sklepie strony zobowiązują się rozstrzygać na drodze polubownej. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia spory rozpoznawane będą przez rzeczowo właściwe sądy powszechne dla Poznania – Starego Miasta.

3. Niniejszy regulamin wraz z zaakceptowanym przez Klienta zamówieniem stanowi całość ustaleń między stronami i zastępuje wszelkie wcześniejsze uzgodnienia oraz porozumienia, niezależnie od formy w jakiej zostały dokonane. Możliwość dokonywania ustnych zmian w umowach sprzedaży jest wyłączona.

4. W przypadku gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu okazało się nieważne lub nieskuteczne nie wpływa to na ważność całego regulaminu. Nieważne lub nieskuteczne postanowienia zostają zastąpione przez postanowienia najbardziej zbliżone w treści.

5. Tytuły poszczególnych rozdziałów nie stanowią treści niniejszego regulaminu.

6. Wszelka korespondencja do Sprzedawcy powinna być kierowana na następujące adresy:

DAARS S.C.
pl. Nowy Rynek 7, 62-002 Suchy Las
tel. +48 61 650 14 84
e-mail: sklep@daars.pl

7. Wszelka korespondencja do Klienta będzie kierowana na adresy podane w formularzu zamówienia, chyba, że Klient pisemnie lub pocztą elektroniczną poinformuje Sprzedawcę o innym adresie. 

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy polskiego Kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy polskiego prawa.